CªÀÄäPÉÆqÀUÀ d£ÁAUÀzÀ PÀÄjvÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ¥ÀÆgÀPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ(£ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢)

 

ªÉÆzÀ¯Éà w½¹zÀAvÉ ±Á¥ÀUÀæ¸ÀÜgÁzÀ ¨ÁæºÀätgÀÄ “CªÀÄäAUÀ” JA§ d£ÁAUÀzÀªÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¸ÁÌAzÀ ¥ÀÄgÁtzÀ°è£À G¯ÉèÃRªÁVgÀĪÀÅzÀÄ.

 

1.    ¨sÁgÀvÀzÀ d£ÀUÀtw 1911gÀ PÀÄjvÀÄ J.Charters Molony T.C.S , EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ PÀÄjvÀÄ “ ¨ÁæºÀätgÀ DZÁgÀ- «ZÁgÀ, ¥ÀzÀÝwUÀ½AzÀ GvÉÛÃf¸À®àlÄÖ, C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ MAzÀÄ aPÀÌ d£ÁAUÀªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. 1901jAzÀ d£ÀUÀtwAiÀÄ°è G¯ÉèÃRªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ®Æ, ªÀÄzsÀÄ- ªÀiÁA¸À ¸ÉêÀ£É¬Ä®èzÉ ¥ÀÆeÁ PÉÊAPÀAiÀÄð £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀgÉAzÀÄ” §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ.

2. “Mysore and Coorg Gazetter by Lewis Rice- 1879”

CzÀgÀ°è F jÃw EgÀĪÀÅzÀÄ.  “ CªÀÄä PÉÆqÀªÀgÀÄ «¥Àæ¸ÀAvÀwAiÀĪÀgÀÄ, CªÀgÀ ¥ÀÆeÁ PÉÊAPÀAiÀÄð ºÉÃUÉ PÉÊ vÀ¦àºÉÆìÄvÉAzÀÄ w½AiÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ AiÀÄeÉÆÐÃ¥À«ÃvÀzsÁgÀuÉ ªÀiÁr, ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁªÀÄZÀAzÁæ¥ÀÄgÀzÀ ªÀÄoÀzÀ ²µÀågÁzÀgÀÄ.“ The Amma Kodagas or Amma Coorgs are said to have the indigenous

 

Priesthood, but when exactly they were priests and how

 

they lost their priesthood are shrouded in obscurity.  They

 

wear the sacred thread and abstain from meat and alcohol. 

 

The Amma Kodagas donned the sacred thread in 1834 at

 

the instance of Havika Brahmin who was the treasurer of

 

the Coorg Rajas.  The name of an Amma[WU1]  Coorg man has

 

the   suffix    ‘Amma’   like    Aiyappannamma   and

 

Muthannamma, it is said that, formerly, Amma-Coorgs, who

 

were concentrated in South Coorg used to claim kinship

 

with a similar group of people in Wynad in Malabar, Lewis

 

Rice says that the Amma Coorgs seem to have originally

 

Come  from Malabar.  There are two gotras among them,

 

the Bharadwaja gotra and Vishwamitra gotra.  They marry

 

within the same gotra.

 

¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄrPÉÃjAiÀÄ°è ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁVzÀÝ f. jPÀÖgï gÀªÀgÀÄ 1878gÀ°è “ UÀgÉhÄÃngï D¥sï PÀÆUïð” CªÀÄäPÉÆqÀUÀgÀ PÀÄjvÀÄ F jÃw §gÉ¢gÀĪÀgÀÄ  1878.

       “In connection with the preceding subjects, it is natural,

 

        to  enquire into the condition of the indigenous

    

        priesthood.  It is clear, that the present intermixture

 

        of Hinduism with the more simple religious practices

      

       of the Coorgs points back to a time, when the encroaching  

      

        Brahmins  had to encounter popular superstition, upheld

 

        by  an indigenous priesthood, whose direct descendants

 

       the     present “ Amma-Codagas” seem to be. In language,

 

       manners and costume they are hardly to be distinguished   

      

      from other Coorgs, but are less favoured in appearance;    

     

      many of them wear the brahminical cord, and all abstain from  

   

      animal food and fermented liquor.  They informarry with their  

  

      own people only, a custom which they portion of the whole  

     

      population. There are altogether 42 Amma-Codaga

 

      houses with 281 inhabitants of whom 97 are men, 90  

 

       women and 94 children.  They live chiefly in Kiggatnad

 

       and Padinalknad, 21 families in the former and 16 in the  

      

       latter taluk.   Like the other  Coorgs belonging to  Mother

 

       Kaveri denotes them as men devoted to Kaveri or as priests.     

 

      With the rest of the Coorg tribe they celebrate in the same     

 

       manner the great Kaveri and Huttari festivals, but of course

 

      as priests performing puja in their own houses, for now they

 

      have nothing to do with their Kaveri temple.  They have no

      

      sacred books or shastras, nor do they exercise any spiritual   

 

       influence over the people. The history of the old Coorg-

 

       priests is shrouded in obscurity.  They seem to have been   

 

       of a rude character like the priests of ancient Britain and  

 

       Germeny, untractable and disinclined to adopt foreign

 

       culture.  But the substility of Brahmins  gradually instilled into

 

      their minds some priestly notions which made them  aspire  

 

      after superior sanctity by adopting the sacred cord and a

 

       brahminical diet, it is said, that Timmappaeyah, a havige-

 

      Brahmin, and brother-in-law of the late Rajah, who died in

 

     1868, as Karnika or Treasurer, gained such an influence over

 

      the Amma-Codagas, that many of them resolved upon laying

 

      aside the Coorg costume and imitating the Brahmins in dress

 

      and diet. There are even men amongst the Coorgs who

 

      under brahminical influence strive after some sort of sanctity   

 

      by abstaining from the use of liquors and meat diet and by  

 

      advancing brahminical interest. Brahminism in Coorg,

 

      which found no favour with the Rajahs, appears to be

 

      in  ascendency under the liberal patronage of the British       

      Government.


 [WU1]An has the suffix “

On Sat, Dec 30, 2017 at 8:07 AM, mamatha shastry <mamathas0470@gmail.com> wrote:

Ok

On Dec 30, 2017 2:08 AM, “Ravi BG” <Ravi.BG@hotmail.com> wrote:

thank you… corrections needed ..

 

shall let you know tomorrow


From: mamatha shastry <mamathas0470@gmail.com>
Sent: 29 December 2017 03:43 PM
To: ravi.bg@hotmail.com
Subject: The script

 
Virus-free. www.avast.com